01.11.2015

Избирателна активност

Община     №   2535                       Търговище

 

Гласували за:

Местни избори 01.11.2015

Към 10.00 ч.

4 196

Към 13.00 ч.

 12647

Към 17.00 ч.

 

 

Избиратели:                                      53 153                      

01.11.2015

Окончателни резултати за кмет на община Търговище

Окончателни резултати за избор на кмет на община Търговище

Брой гласували според положените подписи: 25139

Брой действителни гласове – 24614

Недействителни – 525

 

Дарин Иванов Димитров               69,18%           17028

ПП ГЕРБ                              

Емине Феимова Якубова                30,82%           7586   

ПП ДПС

14.10.2015

Съобщение

В изпълнение изискванията на чл.234, ал.1 от Изборния кодекс, ОИК – Търговище уведомява заинтересованите лица, че Общинска администрация – Търговище е създала условия, позволяващи на избирателите с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението да се придвижват и да гласуват в изборния ден, а именно:

 1. На територията на община Търговище няма изборни помещения на втори или по-висок етаж. Изключение правят изборните помещение в I СОУ „Св.Седмочисленици” (избирателни секции 21, 22, 23 и 25). Достъпът до тези помещения се осъществява безпрепятствено чрез специализиран асансьор за инвалиди.
 2. Всеки избирател с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението може да ползва общински автомобил за придвижване от дома си до посочената от него избирателна секция, след подаване на заявка на телефони 0601 68 732 или 0893 323 312 в деня на Изборите, от 07:00 до 18:00 часа. Към момента на предоставяне на услугата, съответният гражданин следва да представи експертно решение на ТЕЛК за инвалидност не по-малка от   71 % или епикриза, доказваща временната невъзможност или съществени затруднения за придвижване.
05.10.2015

Съобщение

ОТНОСНО: Условията и реда за участие на ПРЕДСТАВИТЕЛИ на партии и коалиции в изборите за общински съветници и за кметове и националния референдум на 25 октомври 2015 г.

 

 1. Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.
 2. В избирателната секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, регистрирали кандидати. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция.
 3. Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден
 4. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите.
 5. Списъкът по предходната точка се подписва и предава до 24 октомври 2015 г. включително на ОИК – Търговище от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид във формат excel, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.
 6. До изборния ден всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да оттегли пълномощното на свои представители. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия съответната партия, коалиция, местна коалиция или от упълномощено от него лице, а на представител на инициативен комитет от представляващото инициативния комитет лице. В ОИК се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено.
 7. Представителите се легитимират с пълномощно от представляващия съответната партия, коалиция, местна коалиция или упълномощено от него лице.
 8. При произвеждане на втори тур за избор на кмет упълномощените за първия тур представители запазват статута си, а партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да упълномощят и нови представители между двата тура.
 9. За повече подробности в Решение № 2113-МИ/11.09.2015 год. на ЦИК.

 

Приложение№1

30.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Търговище уведомява всички регистрирани кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници, кмет на община и кмет на кметство на 25 октомври 2015 година, че в Решение №2113-МИ/11.09.2015 година на ЦИК са разписани условията и реда за участие на застъпници на кандидатски листи и представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Застъпници се регистрират в Общинска избирателна комисия чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ от изборните книжа), подадено до 23 октомври 2015 г. - един ден преди изборния ден.

Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. Кандидатската листа на инициативния комитет може да бъде представлявана само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Заявлението се подписва от представляващия/те партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 68-МИ от изборните книжа) и на технически носител в електронен вид excel формат Приложение№1. Списъкът се подписва от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

Заместващи застъпници се регистрират чрез предложение по образец Приложение№69-МИ от изборните книжа, представени и на технически носител в електронен вид съгласно Приложение№ 2

 

 

 

Приложение№1

Приложение№2

28.09.2015

Съобщение

Във връзка с Решение№2363-МИ от 26.09.2015 година на ЦИК и Писмо изх.№ МИ-15-938/25.09.2015г.на ЦИК, в случаите на необходимост в периода за предаване на информация, подготовка на предпечатен образец на бюлетината и печатането на бюлетините да се осъществява връзка с Председателя на ОИК - Търговище Христалина Халачева на телефон 0878320566, която има готовност да организира провеждането на извънредни заседания на ОИК Търговище.

 

21.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Търговище, Ви уведомява, че на 23.09.2015 година от 15.00 часа в зала 74 на Община Търговище ще се проведе жребий за определяне поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативни комитети в бюлетините за гласуване при провеждането на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 година

16.09.2015

Съобщение

        Общинската избирателна комисия Търговище уведомява, че на страницата на ЦИК , в раздел „Съобщения" са дадени указания към представителите на инициативните комитети, относно указание за попълване на „списък“ в структуриран вид в подкрепа регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети за участие в изборите на 25 октомври 2015г.

       За въвеждането на данните от списъците по приложение № 66-МИ от изборните книжа за общински съветници и за кметове се използва програмата „Списък на лица, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети”.

       След стартиране на програмата се натискат последователно бутоните „Enable Editing" и „Enable Content", ако се изисква това, след което за въвеждане на данните от списъка следва да се натисне и бутона „Въвеждане на ред". Появява се таблица „въвеждане на ЕГН", в която се попълват съответните данни за лицето от списъка като се започне от номер по ред в списъка, номер на страница, ЕГН и последователно трите имена, населеното място, улица и номер след което се натиска бутона „add” (добави), данните се прехвърлят в основната таблица, а таблицата „въвеждане на ЕГН” се нулира за попълване на данните на следващо лице от списъка и т.н.

       Когато се завърши списъка се натиска бутон „close” (затвори) и се записва файла чрез „save as” (запази като) на съответното устройство (диск, CD, флашка (USB) и т.н.). Записва се веднъж като файл във формат на Excel и втори път като файл CVS (coma delimited), като името на файла съдържа името на независимия кандидат (например: „Списък на лица, в подкрепа регистрацията на независимия кандидат „ХХХХХХ”.Тези 2 файла се записват на технически носител (CD или USB) и се представят заедно с документацията. Записът във файла трябва да е в реда, в който е подредена документацията в папките със списъците.

Програмата може да изтеглите от тук.

 

16.09.2015

Съобщение

    ОИК-Търговище указва на представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, че при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи е необходимо да приложат списък с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска листа в електронен вид в EXСEL формат, съгласно изискванията, разписани в Решение № 2000-МИ/08.09.2015 на Централна избирателна комисия.

      Списъкът следва да съдържа следните колони:

  - номер по ред;

  - ЕГН;

              - собствено име;

              - бащино име;

              - фамилно име;

              - наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, заявила за регистрация съответната кандидатската листа или инициативен комитет, когато кандидатът е заявен за регистрация като независим;

            - общината, където е заявен за регистрация кандидата;

            - населеното място, където е заявен за регистрация кандидата (колоната се попълва само за кандидатите за кмет на кметство).

15.09.2015

Съобщение

Номера на изборните райони, съобразно Единния класификатор на административно-териториалните единици в страната

 

МНОГОМАНДАТЕН ИЗБОРЕН РАЙОН

ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ТЪРГОВИЩЕ             2535

ЕДНОМАНДАТЕН ИЗБОРЕН РАЙОН

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ                         2535

253500215

С.АЛВАНОВО

 

253500312

С.АЛЕКСАНДРОВО

 

253503037

С.БАЯЧЕВО

 

253504159

С.БИСТРА

 

253505030

С.БОЖУРКА

 

253506166

С.БРАТОВО

 

253506882

С.БУЙНОВО

 

253507154

С.БУХОВЦИ

 

253510121

С.ВАРДУН

 

253510238

С.ВАСИЛ ЛЕВСКИ

 

253515895

С.ГОЛЯМО НОВО

 

253515919

С.ГОЛЯМО СОКОЛОВО

 

253516225

С.ГОРНА КАБДА

 

253520050

С.ДАВИДОВО

 

253523087

С.ДРАГАНОВЕЦ

 

253523546

С.ДРАЛФА

 

253524520

С.ДЪЛГАЧ

 

253530644

С.ЗДРАВЕЦ

 

253538501

С.КОПРЕЦ

 

253539390

С.КРАЛЕВО

 

253540395

С.КРЪШНО

 

253543685

С.ЛИЛЯК

 

253543935

С.ЛОВЕЦ

 

253546190

С.МАКАРИОПОЛСКО

 

253546228

С.МАКОВО

 

253548091

С.МИЛАДИНОВЦИ

 

253548920

С.МОМИНО

 

253551024

С.НАДАРЕВО

 

253553223

С.ОВЧАРОВО

 

253554345

С.ОСТРЕЦ

 

253555201

С.ПАЙДУШКО

 

253555662

С.ПЕВЕЦ

 

253557008

С.ПОДГОРИЦА

 

253558195

С.ПРЕСЕЛЕЦ

 

253558219

С.ПРЕСИЯН

 

253558298

С.ПРЕСЯК

 

253558493

С.ПРОБУДА

 

253558579

С.ПРОЛАЗ

 

253561676

С.РАЗБОЙНА

 

253562164

С.РАЛИЦА

 

253563077

С.РОСИНА

 

253563241

С.РУЕЦ

 

253569599

С.СТРАЖА

 

253570545

С.СЪЕДИНЕНИЕ

 

253572148

С.ТВЪРДИНЦИ

 

253573701

С.ТЪРНОВЦА

 

253578297

С.ЦВЕТНИЦА

 

253580741

С.ЧЕРКОВНА

 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 477 / 29.10.2018

  относно: Прекратяване правомощията на общински съветник от листата на ПП“ДПС“и определяне на следващият, който да заеме неговото място

 • № 476 / 24.10.2018

  относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник поради подаване на оставка

 • № 473 / 10.10.2018

  относно: Прекратяване правомощията на общински съветник от листата на ПП“ДПС“и определяне на следващият, който да заеме неговото място

всички решения